Spodoptera littoralis, Egyptian cotton leaf worm

Menu