Egyptian cotton leaf worm, Spodoptera littoralis

Menu